Rigorózne skúšky, habilitácie, inaugurácie

_______________________________________________________________________

Rigorózne skúšky na FPV UMB

 

študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

študijný program Učiteľstvo matematiky

témy rigoróznych prác

po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce je uchádzačovi udelený   akademický titul „Doktor pedagogiky“ (PaedDr.)

 

 

študijný odbor 9.1.1 Matematika

študijný program Matematická štatistika a finančná matematika

témy rigoróznych prác

po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce je uchádzačovi udelený akademický titul „Doktor prírodných vied" (RNDr.)
 
____________________________________________________________________________

Habilitačné a inauguračné konanie na FPV UMB

odbor 9.1.1 Matematika

 

garant:
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
spolugaranti:
doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

 

Otázky odborného charakteru adresujte na garanta:

Roman.Nedelaaltumb.sk

Otázky administratívneho charakteru adresujte na referentku pre vedu a výskum: Anna.Gondasovaaltumb.sk

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com