Vedecké projekty riešené v súčasnosti na katedre

 
APVV LPP - 0411-09 (2009-2013)
Rozšírenia dynamických systémov bez zväčšenia entropie
riešitelia z katedry: Ľ.Snoha (vedúci riešiteľ), M. Dirbák

 

APVV-0134-10 (2011-2014)
Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch
riešitelia z katedry: Ľ. Snoha (vedúci riešiteľ), P. Maličký, R. Hric, V. Špitalský, M. Takács
 
APVV-0269-11 (2011-2014)
Fukcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry
riešitelia z katedry: J. Holos
 
APVV 0223-10 (2011-2014)
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach
riešitelia z katedry: R. Nedela (vedúci riešiteľ), M. Haviar, J. Karabáš, K. Hu
 
VEGA 1/0212/13 (2013-2015)
Natural dualities and canonical extensions of algebras
riešitelia z katedry: M. Haviar  (vedúci riešiteľ)
 
VEGA 1/0978/11 (2011-2014)
Dynamika na kompaktných a nekompaktných priestoroch
riešitelia z katedry: Ľ. Snoha (vedúci riešiteľ), P. Maličký, R. Hric, V. Špitalský, Z. Uličná, J. Majerová, M. Takács, S. Vernárska

 

VEGA 1/0621/11 (2011-2013)
Pravdepodobnosť a matematická štatistika v algebraických štruktúrach
riešitelia z katedry: B. Riečan (vedúci riešiteľ),  K. Čunderlíková, J. Kelemenová
 
VEGA 1/1085/11 (2011-2013)
Grafy, grupy a plochy
riešitelia z katedry: R. Nedela (vedúci riešiteľ), J. Karabáš, P. Hrnčiar, G. Monoszová
 
VEGA 2/0212/10 (2010-2013)
Niektoré otázky funkcionálnej, harmonockej a stochastickej analýzy
riešitelia z katedry: P. Maličký
 
SK-CN-0009-12 (2013-2015)
Grupy symetrií máp
riešitelia z katedry: R. Nedela (vedúci riešiteľ), J. Karabáš
 
SK-PT-0004-12 (2013-2015)
Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách
riešitelia z katedry: R. Nedela (vedúci riešiteľ), J. Karabáš
 
TEMPUS 511140 (2010-2013)
Master Programme in Applied Statistics
riešitelia z katedry: V. Janiš (vedúci riešiteľ)
 
TEMPUS 516762 (2011-2014)
Harmonization and Modernization of Curriculum for Primary Teacher Education
riešitelia z katedry: V. Janiš (vedúci riešiteľ)
 
KEGA 008UMB-4/2013 (2013-2016)
Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov matematiky
riešitelia z katedry: P. Hanzel (vedúci riešiteľ)
 
EÚ-ITMS 26110230082 (2013-2015)
Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB
riešitelia z katedry: R. Nedela (koordinátor aktivít), M. Haviar, Ľ. Snoha, R. Hric, P. Maličký, J. Karabáš, A. Rosa, A. Mednykh, G. A. Jones, O. Kolomeytseva, M. Klin

 
Vedecké projekty riešené na katedre v minulosti
  • ukončené v roku 2012

7. RP- Maria Curie FP7-PEOPLE-ERG-2008 239328 (2009-2012)

Dynamical Systems in Low Dimensions

riešitelia z katedry: R. Hric (vedúci riešiteľ)

 

 

2008/2.1/01-SORO ITMS 26220120007 (2009-2012)

Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov

riešitelia z katedry: R.Nedela (vedúci riešiteľ), Ľ. Snoha, B. Riečan, G. Wimmer, P. Maličký, M. Grendár, M. Haviar, V. Janiš, J. Karabáš, K. Čunderlíková, M. Renčová

 

 

APVV LPP-0118-07 (2008-2012)

On-line korešpondenčné prírodovedné semináre

riešitelia z katedry: V.Janiš (vedúci riešiteľ), M. Renčová

 

VEGA 2/0212/10 (2010-2012)

Niektoré otázky funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy

riešitelia z katedry: P. Maličký

 

APVV SK-PT-0010-10 (2011-2012)
Archimedovské mapy
riešitelia z katedry: R. Nedela (vedúci riešiteľ), J. Karabáš
 
  • ukončené v roku 2011

APVV SK-CN-0021-09 (06/2010 - 12/2011)

Symetrické mapy a permutačné grupy

riešitelia z katedry: R. Nedela (vedúci riešiteľ), K. Hu

 

VEGA 1/0828/10 (2010-2011)

Dynamické modelovanie ekonomickýcj procesov

riešitelia z katedry: P. Maličký

 
SAV - BAN (2008-2011)

Intuitionistic fuzzy sets - theory and applications
riešitelia z katedry: B. Riečan

KEGA 3/7068/09 (2009-2011)
Matematika v schválených  štátnych vzdelávacích programoch  pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá (ISCED 1, 2, 3)
riešitelia z katedry: R. Nedela
 
KEGA 3/7263/09 (2009-2011)
E-learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematiky
riešitelia z katedry: P. Hanzel
 
KEGA 168-019 KU-4/2010 (2010-2011)
E-vyučovanie matematickej analýzy metódou prof. I. Kluvánka
riešitelia z katedry: P. Hanzel
 
  • ukončené v roku 2010

VEGA 1/0855/08 (2008 - 2010)

Diskrétne dynamické systémy
vedúci: Ľubomír Snoha
ďalší riešitelia z katedry: Matúš Dirbák, Roman Hric, Peter Maličký, Vladimír Špitalský

VEGA 1/0539/08 (2008 - 2010)
Pravdepodobnosť na algebraických štruktúrach s aplikáciami v kvantových a fuzzy modeloch
vedúci: Beloslav Riečan
ďalší riešitelia z katedry: Vladimír Janiš, Alžbeta Michalíková, Marek Ďurica, Petra Mazureková, Magdaléna Renčová, Katarína Čunderlíková, Veronika Valenčáková

VEGA 1/0192/08 (2008 - 2010)
Analýza matematickej prípravy študentov odboru Predškolskej a elementárnej pedagogiky z pohľadu rozvoja matematickej gramotnosti
vedúci: Pavol Hanzel
ďalší riešitelia z katedry: Ľubica Gerová, Pavel Klenovčan, Štefan Kováčik

VEGA 1/0722/08 (2008-2010)
Kombinatorické a geometrické vlastnosti grafov a posetov
vedúci: Roman Nedela
ďalší riešitelia z katedry: Gabriela Monoszová, Pavol Hrnčiar, Ondrej Šuch, Pevel Konôpka, Ján Karabáš
 
BP10-090 (2010)
Internationalization Plan 2010 of the University of Oviedo, Spain
vedúci: Vladimír Janiš
 
  • ukončené v roku 2009
VEGA 1/4633/07 (2007-2009)
Konštrukcia a analýza dynamických makroekonomických modelov otvorených ekonomík
riešitelia z katedry: Peter Maličký
 

VEGA 2/7087/27 (2007-2009)
Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov
riešiteľ z katedry: Marián Grendár

APVV SK-UA-0023-07 (2008-2009)
Minimal sets in discrete dynamics
vedúci: Ľubomír Snoha

APVV SK-SRB-0008-07 (2008-2009)
Princíp rezov v aplikácii fuzzy štruktúr
vedúci: Vladimír Janiš
riešitelia z katedry: Magdaléna Renčová

APVV-51-009605 (2006 - 2009)
Discrete structures in Algebra and Geometry
vedúci: Miroslav Haviar
ďalší riešitelia z katedry: Ján Karabáš, Alfonz Haviar

Medzinárodný projekt SAV - CNR (2007 - 2009)
Integration theory
riešitelia z katedry: Beloslav Riečan

Projekt 6RP EÚ č.LSHC-CT-2005-019031 STREP (2006-2009)
BAMOD - Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases
riešitelia z katedry: Gejza Wimmer, Marián Grendár

Projekt APVV RPEU-0008-06 SMEBA (2007-2009)
Štatistické metódy a algoritmy pre analýzu vydychovaných plynov
zástupca vedúceho projektu: Gejza Wimmer
ďalší riešiteľ z katedry: Marián Grendár

APVV LPP-0183-07 (2006 - 2009)
Výchova doktorandov v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika
vedúci: Beloslav Riečan
ďalší riešitelia z katedry: Lenka Lašová

APVV LPP-0028-06 (2006-2009)
Brána vedy otvorená
riešitelia z katedry: Ľubomír Snoha, Alfonz Haviar, Beloslav Riečan, Peter Maličký, Pavel Hrnčiar, Gabriela Monoszová, Marián Grendár

KEGA 3/5214/07 (2007-2009)
Platformovo nezávislá voľne prístupná elektronická učebnica: Viacrozmerné štatistické metódy so zameraním na riešenie problémov ekonomickej praxe
riešitelia z katedry: Magdaléna Renčová, Marián Grendár, Veronika Valenčáková

APVV SKCN-0019-07 (2008-2009)
Akcie grúp na grafoch a plochách
riešitelia z katedry: Roman Nedela
 
VEGA 2/7139/07 (2007-2009)
Niektoré otázky funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy
riešitelia z katedry: Peter Maličký
 
  • ukončené v roku 2008

 

VEGA 1/3016/06 (2006-2008)
Nové nelineárne metódy matematickej štatistiky II
riešitelia z katedry: Gejza Wimmer, Marián Grendár

VEGA 1/3026/06 (2006 - 2008)
Full and strong dualities and the Full versus Strong Problem in the theory of natural dualities
vedúci: Miroslav Haviar

TEMPUS SM_SCM-C024B06-2006 (2007-2008)
Network education at Faculties of Science in Serbia
vedúci: Vladimír Janiš
riešiteľ z katedry: Magda Renčová

KEGA č. 3/4149/06 (2006 - 2008)
Tvorba elektronických kurzov z matematiky
zodp. riešiteľ: Pavol Hanzel
riešitelia z katedry: Pavel Klenovčan, Miroslav Haviar

 

Joomla Templates by Joomla51.com