Magisterské študijné programy

 

 

Študijný odbor:
9.1.1 Matematika
Študijný program: Matematická štatistika a finančná matematika
 • dĺžka štúdia: 2 roky
 • forna štúdia: denná
 • garant: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • podrobnejšia charakteristika:
  Absolvent bude poznať základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v pra­xi, osvojí si využívanie informačno-komunikačné technológie a bude poznať možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti finančníctva. Bude odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy finančnej a poistnej matematiky, štatistiky, ekonometrie, numerickej matematiky, optimalizačné metódy a pod. Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, bude schopný dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska.

  Absolventi môžu nájsť uplatnenie v rôznych oblastiach praxe (na ekonomických a finančných oddeleniach veľkých podnikov a v štátnej sfére, na štatistických pracoviskách, vo finančných inštitúciách,  v podnikateľskej sfére a pod.) a na vedecko-výskumých pracoviskách. Najlepší absolventi budú mať predpoklady pre pokračovanie štúdia v doktorandských študijných programoch a môžu sa tiež uplatniť ako vysokoškolskí   učitelia odboru matematika, štatistika a príbuzných odborov.

   

   


Študijný odbor:
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
 
Študijný program: Učiteľstvo matematiky
 • dĺžka štúdia: 2 roky
 • forna štúdia: denná
 • garant: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • stručná charakteristika:

  Popri rozšírení a prehĺbení poznatkov z vysokoškolskej matematiky sa kladie dôraz na didaktiku vyučo­vania matematiky a na poznatky z elementárnej matematiky. Absolventi získajú kvalifikáciu pre vyučovanie predmetu matematika na základných a stredných školách všetkých typov. Najlepší absolventi budú mať predpoklady pre doktorandské štúdium, najmä v odbore Teória vyučovania matematiky.  Môžu sa tiež uchádzať o miesto vysokoškolského učiteľa matematiky.

Študijný program: Jednopredmetové učiteľstvo matematiky (v akademickom roku 2012/2013 sa neotvára)
 • dĺžka štúdia: 2 roky
 • forna štúdia: denná
 • garant: doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • stručná charakteristika:

  Absolventi budú spôsobilí kvalitne vyučovať matematiku na základných školách a rôznych typoch stredných škôl, vrátane vyučovania v gymnaziálnych triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky, ako aj vyučovať predmety týkajúce sa finančnej a poistnej matematiky na obchodných akadémiách a iných stredných školách s podobným zameraním. Najlepší absolventi budú mať predpoklady pre doktorandské štúdium, najmä v odbore Teória vyučovania matematiky.  Môžu sa tiež uchádzať o miesto vysokoškolského učiteľa matematiky.


 

 

Študijný odbor:
9.1.1 Matematika

 

Študijný program: Informatická matematika (v akademickom roku 2012/2013 sa neotvára)

 • dĺžka štúdia: 2 roky
 • forna štúdia: denná
 • garant: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • podrobnejšia charakteristika:

  Koncepcia štúdia je zameraná na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z informatiky a matematiky (algoritmy a ich implementácia, architektúra systémov, kódovanie a kryptografia, optimalizácia a pod.) s cieľom vychovať odborníkov na aplikovanú matematiku s rozšírenými vedomosťami vo vybraných oblastiach teoretickej informatiky. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach praxe (ako návrhári a tvorcovia algoritmicky zložitých komponentov informačných systémov, vývojári informačných systémov, odborníci na aplikovanú matematiku s rozšírenými vedomosťami vo vybraných partiách teoretickej informatiky a pod.)  ako aj vo vedecko-výskumných ústavoch. Najlepší absolventi  budú mať predpoklady pre pokračovanie štúdia v doktorandských študijných programoch a môžu sa tiež uplatniť ako vysokoškolskí učitelia odboru matematika alebo príbuzných odborov.

   

   

Joomla Templates by Joomla51.com