Bakalárske študijné programy

 

Študijný odbor:
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

 

Študijný program: Učiteľstvo matematiky

 • dĺžka štúdia: 3 roky
 • forma štúdia: denná
 • garant: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • stručná charakteristika:

  Počas bakalárskeho stupňa štúdia absolvujú študenti nosné predmety odboru matematika (matematická analýza, algebra, geometria). Osvoja si aj základné poznatky teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky a obozná­mia sa s informačnými technológiami, čo im umožní uplatnenie aj mimo rezortu školstva. Absolventi sa uplatnia v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. Predovšetkým budú pripravení na absolvovanie magisterského stupňa učiteľstva matematiky.


Študijný odbor:
9.1.1 Matematika

Študijný program: Matematika

 • dĺžka štúdia: 3 roky
 • forma štúdia: denná
 • garant: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • stručná charakteristika:

  Študenti si osvoja základné poznatky z matematiky, štatistiky a informatiky. Popri štandardnej vysokoškolskej matematike (matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika a iné) sa kladie dôraz na teoretické poznatky využívané pri aplikáciách v iných odboroch a v praxi. Naučia sa používať poznatky zo štatis­ti­ky na riešenie čiastkových úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Zoznámia sa so zá­klad­mi programovania a využívania matematických algoritmov a získajú aj základné poznatky z finančnej a poistnej matematiky. Absolventi sa môžu uplatniť na tých pozíciách na ekonomických a finančných oddeleniach veľkých podnikov a v štátnej sfére, na oddeleniach štatistiky, v sektore bankovníctva a pod., kde postačuje bakalárske vzdelanie. Absolventi budú tiež pripravení na pokračovanie štúdia v magisterskom stupni v rámci odboru Matematika a príbuzných odborov. Na našej fakulte sú pre nich pripravené tri magisterské študijné programy.

 

Joomla Templates by Joomla51.com