Magisterské študijné programy

 • Vytlačiť

 

 

Študijný odbor:
9.1.1 Matematika
Študijný program: Matematická štatistika a finančná matematika
 • dĺžka štúdia: 2 roky
 • forna štúdia: denná
 • garant: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
 • odporúčaný študijný plán
 • podrobnejšia charakteristika:
  Absolvent bude poznať základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v pra­xi, osvojí si využívanie informačno-komunikačné technológie a bude poznať možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti finančníctva. Bude odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy finančnej a poistnej matematiky, štatistiky, ekonometrie, numerickej matematiky, optimalizačné metódy a pod. Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, bude schopný dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska.

  Absolventi môžu nájsť uplatnenie v rôznych oblastiach praxe (na ekonomických a finančných oddeleniach veľkých podnikov a v štátnej sfére, na štatistických pracoviskách, vo finančných inštitúciách,  v podnikateľskej sfére a pod.) a na vedecko-výskumých pracoviskách. Najlepší absolventi budú mať predpoklady pre pokračovanie štúdia v doktorandských študijných programoch a môžu sa tiež uplatniť ako vysokoškolskí   učitelia odboru matematika, štatistika a príbuzných odborov.

   

   


Študijný odbor:
1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
 
Študijný program: Učiteľstvo matematiky
Študijný program: Jednopredmetové učiteľstvo matematiky (v akademickom roku 2012/2013 sa neotvára)

 

 

Študijný odbor:
9.1.1 Matematika

 

Študijný program: Informatická matematika (v akademickom roku 2012/2013 sa neotvára)