Stručne o katedre

  

Pri poslednom hodnotení vedeckovýskumnej činnosti akreditačnou komisiou získala Katedra matematiky Fakulty prírodných vied UMB najvyššie možné ohodnotenie „A“ (http://www.akredkom.sk/zapis/444fo/priloha5.pdf, str.40). Členovia katedry sa orientujú na výskum v rôznych ob­las­tiach matematiky (dynamické systémy, informačno-teoretické metódy v matematickej štatistike, kombinatorika a teória grafov, teória fuzzy množín, teória pravdepodobnosti, algebra, teória vyučovania matematiky a iné). Výskum má medziná­rodnú úroveň, vďaka čomu sú naši pracovníci pozývaní na pracovné pobyty a na zahraničné vedecké konferencie. Naše pracovisko je jedným z partnerov projektu Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov.

 

V súčasnosti má katedra akreditované dva bakalárske študijné programy (Matematika, Učiteľstvo matematiky – v kombinácii), štyri magisterské študijné programy (Matematická štatistika a finančná matematika, Informatická matematika, Jednopredmetové učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo matematiky – v kombinácii predmetov) a tri doktorandské študijné programy (Matematická analýza, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Teória vyučovania matematiky).

 

Vďaka intenzívnej vedeckej spolupráci so zahraničnými matematickými vysokoškolskými pracoviskami a matematickými ústavmi môžu najlepší študenti magisterského a doktorand­ské­ho stupňa štúdia absolvovať časť štúdia v rámci programu Erasmus na Univerzite v Murcii (Španielsko), alebo na Karlovej univerzite v Prahe.

 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v  študijných programoch: Učiteľstvo matematiky (PaedDr.) a Matematická štatistika a finančná matematika (RNDr.).

 

V roku 2008 získala katedra aj práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore Matematika.

 

Od roku 1993 katedra vydáva časopis Acta Universitatis M. Belii, Series Mathematics. Stručné referáty o článkoch v ňom uverejnených možno nájsť v referátových časopisoch Math. Reviews a Zentralblatt Math.

 

Ka­te­dra má dobre vybavenú knižnicu, ktorá sa každoročne rozrastá o mnohé zaujímavé tituly.

 

Vyučovanie predmetov využívajúcich informačno-komunikačné technológie prebie­ha v počítačových učebniach, do ktorých majú študenti prístup aj mimo vyučovania. Z prostriedkov získaných prostredníctvom medzinárodných projektov sa zakúpil matematický systém MAPLE, štatistický systém SPSS, okrem neho je využívaný program R, programovacie jazyky Java, C a C++, TeX a ďalšie základné programy. Katedra disponuje multimediálnou učebňou, ktorej vybavenie umožňuje aj organizovanie videokonferencií - EVO (Enabling Virtual Organizations).

 

 

 


Napísali o nás:

 

R. Krčmárik, Medzi našimi vedcami sú aj svetové špičky (Pravda, 7.11.2011)

Joomla Templates by Joomla51.com