Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

alt Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
alt miestnosť č. 238
alt
048 / 4467238, kl. 7238
alt wimmeraltmat.savba.sk

Kvalifikačný rast:

 • PF UK, Bratislava, 1972
 • RNDr., PF UK Bratislava, 1975
 • CSc., SAV Bratislava, 1977
 • Doc., MFF UK Bratislava, 1999
 • DrSc., SAV Bartislava, 2001
 • Prof., Žilinská univerzita, 2002

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 62J05 Lineárna regresia
 • 62E15 Teória exaktných rozdelení

Vybrané vedecké publikácie:

 1. Wimmer, G., Štatistické metódy v pedagogike, GAUDEAMUS, Hradec Králové, 154 s, 1993.
 2. Wimmer, G., Altmann, G., Thesaurus of univariate discrete probability distributions, STAMM, Essen, 865 s, 1999.
 3. Wimmer, G., Diskrétne jednorozmerné rozdelenia pravdepodobnosti, MATFYZPRESS, Praha, 125 s, 2000.
 4. Wimmer, G., Palenčár, R., Witkovský, V., Spracovanie a vyhodnocovanie meraní, VEDA, Bratislava, 187 s, 2002.
 5. Wimmer, G., Altmann, G., Hřebíček, L., Ondrejovič, S., Wimmerová, S., Úvod do analýzy textov, VEDA, Bratislava, 345 s. 2003.
 6. Wimmer, G., Linear-quadratic estimators in a special structure of the linear model, Applications of Mathematics 40 (1995), 81-106.
 7. Wimmer, G., Dedik, L., Michal, M., Mudríková, A., Ďurišová, M., Numerical simulations of stochastic circulatory models, Bull. Math. Biol. 61(2) (1999), 365-377.
 8. Wimmer, G., Altmann, G., On the generalization of the STER distribution applied to generalized hypergeometric parents, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica 39 (2000), 215-247.
 9. Wimmer, G., Witkovský, V., Between group variance component interval estimation for the unbalanced heteroscedastic one-way random effects model, Journal of Statistical Computation and Simulation 73(5) (2003), 333-346.
 10. Wimmer, G., Altmann, G., Unified Theory of some linguistics laws, Quantitative Linguistics, An International Handbook, Köhler, R., Altmann, G., Piotrowski, R., (Eds.) Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2005, 791-807.
 11. Wimmer, G., Witkovský, V., Univariate linear calibration via reolicated errors- in-variables model, Journal of Statistical Computation and Simulation 77(3) (2007), 213-227.

Vyučované predmety:

 • Matematická štatistika, Pravdepodobnosť a štatistika, Lineárne modely
Joomla Templates by Joomla51.com